دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مرضیه   لطفی

پست الکترونیکی : marzieh.lotfi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی- پتروشیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی- پیشرفته
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی- جداسازی و پدیده های سطح
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف مشترک با موسسه ماکس پلانک آلمان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

مرضیه لطفی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^